temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ - Welcome to Science's Alumni ... Chiangmai University ขอเชิญและขอความร่วมมือ ท่านสมาชิกหรือบัณฑิตที่จบไปแล้ว เข้ามาทำการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล และรับข่าวสารจากทางสมาคมด้วยนะครับ
สำหรับท่านที่ต้องการลงทะเบียนชำระเงิน คลิกที่นี่
ลงทะเบียนแล้ว ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก คลิกที่นี่
รหัสนักศึกษา
: *
Password
:
จำรหัสไว้บนเครื่องนี้ ลงทะเบียน
  ลืมรหัสผ่าน?

ปณิธานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        คณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิฃาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวย ประโยชน์แก่ท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศชาติโดยรวม มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุ ศิลปวัฒนธรรม" บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกตนเป็นผู้ที่รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครอง ตน ครองคน และครองงานด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม"

ปรัชญา คณะวิทยาศาสตร์
        "วิทยาศาสตร์ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีเหตุผล ผ่านกระบวนการวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สั่งสม และถ่ายทอดมา หลายชั่วอายุคน คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึง แสวงหาใหม่เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างภูมิปัญญาของบุคคลให้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้กระบวนการคิด การใช้เหตุและผล เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเทศต่อไป"

วิสัยทัศน์
"คณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติในการผลิตบัณฑิตและการวิจัยที่เป็นเลิศ"

พันธกิจ
     - จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล
     - ทำการวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
     - ให้การบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นภาคเหนือ ประเทศและภูมิภาค
     - ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ภาพข่าวกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่เชียงราย
โพสต์โดย: คุณ RW (8 ม.ค. 2556 เวลา 15:23 น.)
งานเลี้ยงผ่านไปอย่างเรียบร้อย
โพสต์โดย: คุณ ปรัน (19 มี.ค. 2555 เวลา 12:40 น.)
งานสถาปนาสมาคมฯ
โพสต์โดย: คุณ RW (24 ก.พ. 2555 เวลา 12:33 น.)
ความสวยงามห้องจัดงาน
โพสต์โดย: คุณ ปรัน (8 ต.ค. 2554 เวลา 11:08 น.)
การฌาปนกิจศพอาจารย์พีรวรรณ พันธุมนาวิน
โพสต์โดย: คุณ ปรัน (23 ก.ย. 2554 เวลา 16:26 น.)
เนื้อเพลงเชียร์คณะครับ
โพสต์โดย: คุณ ปรัน (22 ก.ย. 2554 เวลา 18:52 น.)
รวมเพลงประจำคณะ (เพลงมช.)
โพสต์โดย: คุณ ตั้ม (22 ก.ย. 2554 เวลา 13:04 น.)
เนื้อเพลงเชียร์คณะฯ ครับ
โพสต์โดย: คุณ ปรัน (21 ก.ย. 2554 เวลา 22:12 น.)
ไม่ค่อยมีคนเข้าเล่นกระทู้
โพสต์โดย: คุณ ปรัน (6 ก.ย. 2554 เวลา 18:04 น.)
ปัญหาความปลอดภัยของข้อมูล
โพสต์โดย: คุณ ตี๋ (6 ก.ย. 2554 เวลา 09:48 น.)
 


« June 2024 »
อา
พฤ
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีและเคมีอึตสาหกรรม ร่วมเสวนาแนะแนวน้องๆ ในการเตรียมตัวสมัครานและการเข้าทำงาน

      กิจกรรมเสวนา โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กับภาควิชาเคมีและภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีและเคมีอุตสาหกรรม ได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียน การทำกิจกรรม และการทำงานจากพี่ๆ ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆ โดยศิษย์เก่าหลายรุ่นรหัสได้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ อาทิ การเสวนา หัวข้อ "พี่มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร" "แรงบันดาลใจ" และ "ตลาดงาน/การ   วันที่  29 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ให้โอวาทบัณฑิตรุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2559

นายสมพงษ์  หริจันทร์วงค์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 23 มกราคม 2560) ในการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

พี่พบน้อง 59

บรรยายกาศพี่พบน้อง 59 หลังจากเสร็จสิิ้นภารกิจ นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่  10  กันยายน  2559 
รับน้องขึ้นดอย 59

ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559 “"เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊างฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย" โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ได้มาแชร์ประสบการณ์ และร่วมเสวนา ในหัวข้อ ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง เพื่อการเรียนวิทยาศษสตร์อย่างมีความสุข เนื่องในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่  3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2559

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมเสวนาในหัวข้อ เรียนวิทยาศาสตร์ ดีอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง   ในวันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  2559   ห้องประชุมทองกว่าว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลันเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม คืนสู่เหย้า 2559

พบปะศิษย์เก่า ฯ ณ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์  จัดโครงการพบปะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 
ให้โอวาทบัณฑิต รุ่นที่ 50

คุณสมพงษ์ หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22 มกราคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ให้โอวาทบัณฑิตรุ่นที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2557

            นายสมพงษ์ หริจันทร์วงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทบัณฑิตใหม่ รุ่นที่  49 เมื่อวันที่  19  มกราคม  2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่  22  มกราคม  2558 นี้  ซึ่งมีผู้มาแจ้งความจำนงจะรับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 777 คน
 
วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-30 เมษายน 2560
วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1-15 เมษายน 2560
วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 16-31 มีนาคม 560
วารสารคณะวิทยาศาสตร์ ฉบับวันที่ 1-15 มีนาคม 2560
 
เชิญชวนร่วมงานขึ้นดอย 2560 และจองเสื้อ หมวก และที่พักสำหรับท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม
งานเสวนาเบาๆ ประสาพี่ๆ น้องๆ
เชิญร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมีสการพระบรมธาติดอยสุเทพ
ขอเชิญรับพบปะนักศึกษาและกิ๋นข้าวตอน