temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559
(Update: 2016-08-05 16:32:19)

คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาพร้อมกับแนะนำผู้บริหารฯ และคุณสมพงษ์ หริจันทร์วงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและแนะนำสมาคมฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ "ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง เพื่อการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข" โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ 2 ท่าน คือ คุณบุญชัย พานิชการ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รหัส 27 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด และคุณต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์  ศิษย์เก่าภาควิชาสถิติ รหัส 21 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี อาจารย์ ดร. เป็นหญิง โรจนกุล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา