temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 2559
(Update: 2016-08-05 16:21:37)
"วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนำผู้บริหารคณะฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานมีการบรรยาย หัวข้อ"การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา" โดยอาจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนา หัวข้อ"เรียนวิทยาศาสตร์ดีอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง" โดยศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ คุณชมเดือน ศตวุฒิ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี และ ดร.อดิชาติ สุรินทร์คำ ศิษย์เก่าภาควิชาธรณีวิทยา ซึ่งมีผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 328 คน