temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
พบปะศิษย์เก่า ฯ ณ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ
(Update: 2016-03-16 10:16:20)
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์  จัดโครงการพบปะศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยณเรศวร  จ.พิษณุโลก   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา  และสำนักวาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม  2559 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและความร่วมมืออันดีระรหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่