temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
ภาพและวิดีโอโครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและการเสวนา เรื่อง “พัฒนาการที่โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์เคมีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: จากประสบการณ์ 50 ปี ที่มุ่งไปข้างหน้า”
(Update: 2014-08-11 14:15:22)

โครงการรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสและการพัฒนาเรื่อง “Some unique developments regarding chemical sciences at Chiang Mai University : From 50 year experiences towards the future “พัฒนาการที่โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์เคมีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: จากประสบการณ์ 50 ปี ที่มุ่งไปข้างหน้า”
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องบัวเรศคำทอง ตึกเคมี 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์

กล่าวเปิดพิธีโดย รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีการบรรยายโดย ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ์  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์
และมีผู้ร่วมเสวนาหลายท่าน ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ วณีสอน  รศ.ดร.อุดม ศรีโยธา  ผศ.ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์  Prof. Dr. Conrad Bergo  รศ.ดร.พิมล เรียนวัฒนา  ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาเคมี  และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

สามารถชมวิดีโอบรรยากาศงานฉบับย่อได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=K8ajsignV8w

บรรยากาศงานฉบับเต็ม http://www.youtube.com/watch?v=RfJCtYixONE

และชมคลิบวิดีโออื่นๆ ได้ที https://www.facebook.com/people/Ianalyst-Cmu/100002159856050