temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
กิจกรรมสาธารณะกุศล 59
(Update: 2016-02-03 10:50:56)
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสาธารณะกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 โดยมีอาจารย์อนุสิทธิ์  จันทะกูฏ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย ให้การต้อนรับศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภินนท์  นันทิยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ภายในงานมีการจับฉลากแจกของขวัญ ของรางวัล และการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กๆ โดยการนำของกลุ่มนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักเรียน จำนวน 139 คน และชาวบ้านอีกประมาณ 250 หลังคาเรือน เข้าร่วมกิจกรรม