temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ปี 2557
(Update: 2015-02-10 14:31:05)
        ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับโล่ฯ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล นักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี รหัส 18  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2557 สาขานักวิชาการ  และดร. อดิชาติ  สุรินทร์คำ  นักศึกษาเก่าภาควิชาธรณีวิทยา รหัส 18 ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานด้านธรณีวิทยาระหว่างประเทศ การประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และองค์กร ตลอดจนได้สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับของบัณฑิตและนักศึกษารุ่นน้องต่อไป