temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
ศิษย์เก่ารหัส 105 มอบเงินแก่คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาชีววิทยา
    รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 220,000 บาท จากผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 105 ดร.วีระชัย ณ นคร เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ และในโอกาสเดียวกันนี้ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 105 ยังได้มอบเงินจำนวน 120,000 บาท เพื่อสมทบโครงการจัดทำห้องพักนักศึกษาไบโอ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่