temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
ศิษย์เก่าบริจาคเงินแก่คณะวิทยาศาสตร์
(Update: 2015-02-10 14:19:19)
   รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 115,000 บาท จากผู้แทนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นรหัส 115 เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนวิทยาศาสตร์ มช. รุ่น เพื่อนำดอกผลไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษา และพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ต่อไป เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณรับรอง ห้องคณบดี ชั้น อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์