temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
งานวิดยาฯ
(Update: 2015-02-10 14:11:04)

 ส่วนในช่วงเย็น เวลา 16.00-23.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ จัดงาน วิทยาฯ คืนสู่เหย้า ปิ๊กบ้านเฮากันเต๊อะ” ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน คุณสมพงษ์ หริจันทร์วงษ์  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นรหัส ทุกสาขา ได้พบปะสังสรรค์และร่วมกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงเชียร์หลีดเดอร์ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การแสดงดนตรี โดย วงดนตรี CMU Alumni Band และวงดนตรี DPMT วงดนตรีภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม Nano Fashion Show การประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประมูลของหารายได้ แข่งขันเชียร์ทศวรรษ จับสลากมอบรางวัล และการเล่นเกมส์ชิงของรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งมีศิษย์เก่าจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ และศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 มีรายนามดังต่อไปนี้

 ศิษย์เก่าผู้ทำประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

1. นายชาลี  ตั้งจีรวงษ์    รหัสนักศึกษา  155229
2. รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณีย์ รัตนพานี   รหัสนักศึกษา  095265
3. รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล รายะนาคร   รหัสนักศึกษา  115064
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เรืองศรี วัฒเนสก์   รหัสนักศึกษา  135039
 
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์
1. นางสาวอรอนงค์  ศิริรังคมานนท์  รหัสนักศึกษา   085088
2. นายอภิชาติ  สัจจะวงษ์   รหัสนักศึกษา   125170  
3. นายมานิต  วงษ์สุรีย์รัตน์     รหัสนักศึกษา   145096    
4. นายสัมฤทธิ์  ชุษณะทัศน์   รหัสนักศึกษา   155244
5. นายสมศักดิ์  ตัณฑชน   รหัสนักศึกษา   165160   
6. นางนิทรา จิตราพิทักษ์กูล   รหัสนักศึกษา   185060
7. ดร. นิตยา  นักระนาด มิลน์    รหัสนักศึกษา   2105073  
8. นายคนอง   ศักดิ์เพ็ชร์   รหัสนักศึกษา   2205014
9. ดร. สมนึก  ศิริสุนทร   รหัสนักศึกษา   2805232
10. ศาสตราจารย์ ดร. กิจการ  พรหมมา   รหัสนักศึกษา   3105001