temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
ปริโตรเคมีคืนสู่เหย้า

มาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยวัสดุศษสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์  จัดงาน "ปิโตรเคมีคืนสู่เหย้า แนะนำน้อง และร่วมฉลอง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์" เพื่อให้ผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการทำวิจัย ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพด้านปิโตรเคมี อีกทั้งเพื่อให้คณาจารย์ได้พบปะกับศิษย์เก่าที่ทำงานด้านปิโตรเคมี และมีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอน การฝึกงาน การดูงาน สหกิจศึกษา และการทำวิจัยต่อไปในอนาคต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และคุณสมพงษ์ หริจันทวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีการบรรยายหลายหัวข้อที่น่าสนใจโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต่างๆ เช่น หัวข้อ “From Petroleum to Petrochemical” โดย คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท IRPC Public Company Limited และหัวข้อ "Development Outlook in Dynamic Petrochemical World" โดยคุณพลชม จันทร์อุไร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Rayong Olefin Company Limited  รวมทั้งการเสวนา เรื่อง มองไปข้างหน้ากับเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  และเปิดภาพงานสนับสนุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยผู้แทนจากหน่วยงานด้านปิโตรเคมี ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่