temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
 
 
ขอเชิญร่วมงาน ปิโตรเคมีคืนสู่เหย้าแนะนำน้องและร่วมฉลอง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์
(Update: 2014-09-12 19:42:42)
โครงการ "ปิโตรเคมีคืนสู่เหย้าแนะนำน้องและร่วมฉลอง 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์" เป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้ง ภาควิชาเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นมากมาย และเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาล มีการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำมาเป็นระยะเวลานานและได้เริ่มก้าวเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งผลผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และมีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ มากมาย สามารถนาไปใช้ผลิตสินค้าพื้นฐานที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ที่เรียกว่าปัจจัย 4 ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค ประกอบกับได้การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในภูมิภาคอาเซียนทาให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีความรู้ด้านปิโตรเคมีเพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงวางแผนที่จะจัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการ "Petrochemical Day" (วันปิโตรเคมี) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับคณาจารย์ นักวิจัย รวมทั้งนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสนใจในการศึกษาต่อ ทำวิจัย และ/หรือ การทำงานด้านปิโตรเคมีต่อไปในอนาคต และ เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องด้วย

ระยะเวลาและสถานที่
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 8.30-16.30 น.  ณ. ห้องประชุมชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-11.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พบกับการบรรยายและการเสวนา โดย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบริษัทด้านปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศ  เช่น SCG  PTT  IRPC  เป็นต้น
Schedule Petrochemical Day.pdf
Poster Petrochemical Day.pdf